Media Systems and Stateless Nations: Catalan and Welsh Radio in Comparative Perspective

Authors

  • David Fernández-Quijada
  • Toni Sellas
  • Montse Bonet

Abstract

This paper offers a first exploratory approach to the comparative studyof radio systems in Catalonia and Wales. Within the framework of comparative media systems studies, this paper uses the concept of subsidiarityas its central axis for analysing two cases. It represents one of the first comparative analyses of the structureof radio systems as well as a first approach to the reality of medias ystems in stateless nations, are asusually ignored in literature about this subject. In doing so, it compares five core dimensions of any radio syste musing a variety of secondary and comparable sources: ownership, programming, language, funding and regulation. The results illustrate the asymmetry of the two radio systems, which have different degrees of development. Regulation and language emerge as cornerstones for designing media systems in stateless nations. At the same time, the level of subsidiarity of these systems to state media systems also plays a central role in structuring these systems.Key words: Media systems, radio, stateless nations, Catalonia, Wales.L’article ofereix una primera aproximació exploratòria a l’estudi comparat dels sistemes radiofònics de Catalunya i Gal·les en el marc de les teories sobre els estudis comparats de sistemes mediàtics i utilitzant com a fil conductor el concepte de subsidiarietat. La seva originalitat és doble: presenta una de les primeres comparacions sobre l’estructura dels sistemes radiofònics alhora que també ofereix una primera aproximació a la realitat dels sistemes mediàtics de les nacions sense estat, àmbits fins ara oblidats en la literatura sobre la matèria. Per fer-ho compara cinc dimensions estructurants del sistema radiofònic a partir de diverses fonts secundàries i comparables: la propietat dels emissors, l’oferta programàtica, l’idioma, el finançament i el poder regulador. Els resultats mostren l’asimetria d’ambdós sistemes radiofònics, en diferent grau de desenvolupament. Es posade manifest la centralitat de la regulació per dissenyar els sistemes mediàtics de les nacions sense estat, així com el rol central i estructurador de la llengua. Alhora, es mostra la influència del nivell de subsidiarietat respecte del sistema mediàtic estatal en el qual s’insereixen.Paraules clau: sistemes mediàtics, ràdio,nacions sense estat, Catalunya, Gal·les.

Author Biography

Toni Sellas