El ‘Full de la Cultura’ (1982-1983), de la ‘Hoja del Lunes’ de Barcelona, i els continguts sobre la llengua catalana

Authors

  • Daniel Casals i Martorell

DOI:

https://doi.org/10.51698/tripodos.2019.44p169-186

Abstract

L’objectiu del present article és donar a conèixer el Full de la Cultura i analit­zar els textos sobre la llengua catalana que l’esmentat suplement cultural de la Hoja del Lunes de Barcelona va fer públics. Els resultats de la investigació evidencien que el Full de la Cultura es va posar en marxa arran de l’arribada del periodista Josep Maria Cadena a la direcció del setmanari, va sortir entre el 7 de juny de 1982 i el 21 de febrer de 1983, i va ser elaborat per periodistes i escriptors sensibles a l’ús del català. Va afegir-se, així, a les publicacions que, durant la Transició, estaven escrites en aquest idioma, en aquest cas amb l’ob­jectiu de difondre continguts culturals d’actualitat, sobre literatura, drama­túrgia, música, arts plàstiques, filosofia i llengua. Així, el Full de la Cultura va continuar la tradició de la premsa de Catalunya a l’hora de dedicar espais a parlar de diferents aspectes de la llen­gua catalana com a contingut d’interès social: l’autoritat i el corpus normatius, la situació a l’ensenyament i als mitjans de comunicació, el model d’estàndard més adequat per a l’època, la correcció lingüística, trobades acadèmiques de prestigi, la sociolingüística i novetats bibliogràfiques.  Catalan Language Content in the Supplement ‘Full de la Cultura’ (1982-1983) of Barcelona’s Weekly Newspaper ‘Hoja del Lunes’ The objective of this paper is to raise awareness of the Full de la Cultura and analyze the texts about Catalan lan­guage made public by this cultural sup­plement to Barcelona’s Hoja del Lunes. The results of the research show that the Full de la Cultura was launched with the appointment of the journalist Josep Maria Cadena as the director of the weekly magazine, which was published between June 7, 1982 and February 21, 1983. It was produced by journalists and writers who were sen­sitive to the use of Catalan. Thus, this weekly became one of the publications during the Transition that were written in this language, with the aim of dis­seminating current cultural content re­lated to literature, drama, music, visual arts, philosophy and language. In this sense, the Full de la Cultura continued the Catalan press tradition of devoting space to discussing different aspects of the Catalan language as a type of con­tent of social interest, and addressed such issues as normative authority and standard corpuses, its position in both education and the media, the most ap­propriate standard model for the time, linguistic correction, prestigious aca­demic conferences, sociolinguistics and bibliographical novelties.

Published

2021-02-06

How to Cite

Casals i Martorell, D. (2021). El ‘Full de la Cultura’ (1982-1983), de la ‘Hoja del Lunes’ de Barcelona, i els continguts sobre la llengua catalana. Tripodos, (44), 169-186. https://doi.org/10.51698/tripodos.2019.44p169-186