Are Brands Actually the Output of a Dialectical Process Between the Consumer and Companies?

María del Carmen Lahoz, Josep Rom

Resumen


Developments in communication tech­nologies are challenging classic mar­keting and communication paradigms, leading to the view that brands are no longer built top-down by marketing managers, but developed in collabora­tion with consumers. The importance of consumers in the process of brand value creation is largely accepted by practitio­ners, but to date little attempt has been made to confirm whether those respon­sible for brand building are truly open to a brand co-creation process. Recent research conducted by Lahoz (2017) revealed that brand managers and company CEOs are reluctant to lose control over their brands and, although they acknowledge the (new) active role of the (new) empowered consumer, they do not see consumers as co-res­ponsible for defining their brands but as participators in peripheral areas of brand building.

 

Els canvis permanents en les tecnologies de comunicació estan desafiant els pa­radigmes tradicionals de la comunicació i el màrqueting. Els directors de màrque­ting accepten que les marques ja no es construeixen de dalt cap a baix i cal tenir en compte els consumidors. Els profes­sionals reconeixen la importància dels consumidors en el procés de creació de valor de la marca, però fins avui no s’ha investigat si els responsables de la creació de marca estan realment oberts al nou procés de cocreació. Una recerca realitza­da recentment per Lahoz (2017) revela que els gerents de marca i els CEO de les companyies tendeixen a no voler perdre el control sobre les marques i, encara que reconeixen el (nou) paper actiu del (nou) consumidor apoderat, no veuen els con­sumidors com a corresponsables de defi­nir les seves marques, sinó com a partici­pants en alguns aspectes perifèrics de la creació de marca.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.


Los números más recientes de la revista pueden consultarse aquí y los anteriores, aquí.

ISSN papel: 1138-3305. ISSN electrónico: 2340-5007

Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. Universidad Ramón Llull.