Brands as New Forms of Religiosity: the Case of the World of Red Bull

Samuel Gil Soldevilla, José Antonio Palao Errando, José Javier Marzal Felici

Resumen


Institutional religion’s loss of influence runs parallel to the emergence of the sa­cred in the secular. The transformation of the religious and the re-enchantment of the profane are also present in con­sumption, which is acquiring a growing ontological function. This paper identi­fies and analyses brands as a new form of religiosity because of their essential role in the lives of individuals and socie­ty, beyond their commercial nature, po­sitioning them as constructors of mean­ing, bringing world views together and making sense of reality. We also explore the advertising discourse of the World of Red Bull campaign (Spain, 2012) car­ried out by the international Red Bull brand. This analysis will confirm that advertising is no longer a mere instru­ment of capitalism, but rather a vehi­cle for spirituality, making increasing use of transcendental semiotics, taking elements from religious language and transforming them with the help of mesmerizing audiovisual techniques into a new form of communication, with a message that does nothing to hide its messianic nature.

La pèrdua d’influència de la religió ins­titucional és paral·lela a l’emergència d’allò sagrat en l’àmbit secular. La transformació del fet religiós i el re-encantament d’allò profà també es fan presents al consum, que adquireix una creixent funció ontològica. Aquesta in­vestigació identifica i analitza les mar­ques com una nova forma de religio­sitat pel seu paper essencial en la vida de l’individu i la societat, més enllà del seu caràcter mercantil, situant-se com a constructores de significat, fent conver­gir visions del món i donant sentit a la realitat. Així mateix, explorem el discurs publicitari de la campanya World of Red Bull (Espanya, 2012) duta a terme per la marca internacional Red Bull. Aques­ta anàlisi ens confirmarà que la publici­tat ja no és simplement un instrument del capitalisme, sinó més aviat un vehi­cle d’espiritualitat que fa un ús cada ve­gada major d’una semiòtica transcen­dent, prenent elements del llenguatge religiós i transformant-los, amb l’ajuda de l’espectacularitat tècnica, en una co­municació nova que no amaga el seu caràcter messiànic.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.


Los números más recientes de la revista pueden consultarse aquí y los anteriores, aquí.

ISSN papel: 1138-3305. ISSN electrónico: 2340-5007

Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. Universidad Ramón Llull.